Säännöt

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus Ry:n säännöt

I Yleisiä määräyksiä

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry. Jäljempänä näissä

säännöissä siitä käytetään nimitystä Seura.

Seura on perustettu Viipurissa 13.1.1891.

Seuran nykyinen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on yhteenliittää karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja

yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä, elvyttää ja kehittää karjalaista kauppaa, teollisuutta ja

muuta liike-elämää sekä tukea karjalaista kulttuuritoimintaa.

Tarkoitustaan Seura toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kokouksia, retkeilyjä tai

muita toiminnallisia tapahtumia sekä tukemalla taloudellisesti Seuran tarkoitusperiä edistäviä

toimintoja, muun muassa opiskelua, työskentelyä, tutkimusta tai julkaisutoimintaa. Seura voi myös

ylläpitää kerhoravintolaa.

3 § Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

II Jäsenet

4 § jäseneksi liittyminen

Seuran jäseneksi voi pyynnöstään päästä jokainen Seuran tarkoituksen ja toimintamuodot hyväksyvä

miespuolinen Suomen kansalainen, jota kaksi Seuran jäsentä suosittelee johtokunnalle ja jonka

johtokunta hyväksyy jäseneksi.

5 § jäsenen maksuvelvollisuus

Seuran jäseneksi liittyvän tulee suorittaa Seuralle liittymismaksu, jos sellainen on päätetty

liittymisvuotena periä.

Jäsen suorittaa Seuralle valintansa mukaan joko vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen

ainaisjäsenmaksun.

Jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta, voi

johtokunta katsoa eronneeksi Seurasta.

6 § Arvonimet

Seura voi antaa jäsenelleen tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta toiminnasta Seuran tarkoitusperien

hyväksi kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan arvon. Sellaisen arvonimen saanut on vapaa

vuotuisenjäsenmaksun suorittamisesta.

III Kokoukset

7 § Eri kokouslajit

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään

maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Tarvittavat ylimääräiset kokoukset ja kuukausikokoukset sekä Seuran toimintaan kuuluvat muut

tapahtumat pidetään Seuran tai johtokunnan päättäminä ajankohtina.

8 § Kokouskutsut

Seuran varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille johtokunnan määräämässä

sanomalehdessä tai heimolehdessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai lähettämällä heille siitä

yhtä aikaisin postitse kirjallinen ilmoitus.

Ylimääräiseen kokoukseen ja kuukausikokoukseen jäsenet kutsutaan heille viimeistään kymmenen

päivää ennen kokousta postitse lähetettävillä kirjallisilla ilmoituksilla.

Kokouskutsu lähetetään jäsenelle siihen osoitteeseen, jonka hän on tiedonantojen lähettämistä varten

johtokunnalle ilmoittanut.

9 § Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,

- esitetään Seuran tilit edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto,

- esitetään Seuran hallinnassa olevien rahastojen tilit edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien niiden

johdosta antama lausunto,

- päätetään Seuran ja sen rahastojen tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tilivelvollisten

vastuuvapaudesta, ja

- käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

10 § Syyskokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sen erovuorossa olevien jäsenten tai kesken toimikautensa

tehtävästään luopuneiden jäsenten sijaan,

- valitaan johtokunnan varajäsenet,

- valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin,

- päätetään tilintarkastajien palkkion määrästä,

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä,

- määrätään seuraavan toimintakauden aikana perittävien liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja

ainaisjäsenmaksun suuruus sekä maksujen kantoaika,

- päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä Seuran ja sen

rahastojen varoista avustuksina, stipendeinä ja palkintoina jaettavien varojen määrästä, sekä käsitellään

muut johtokunnan esittämät asiat.

11 § Jäsenen aloiteoikeuden käyttäminen

Jäsenen, joka haluaa saattaa tietyn asian Seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, tulee tehdä sitä

koskeva esityksensä kirjallisesti johtokunnalle, kevätkokousta varten sitä edeltävän helmikuun ja

syyskokousta varten sitä edeltävän lokakuun aikana.

Esityksestä tulee johtokunnan antaa lausuntonsa kokousta varten ja siitä on mainittava kokouskutsussa,

jos asian laatu sitä edellyttää.

IV Johtokunta ja toimihenkilöt

12 § Johtokunta

Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja kolme varajäsentä.

Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolmivuotinen ja varajäsen vuosi. Johtokunta valitsee varsinaisista

jäsenistään vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Kesken toimikautensa tehtävät luopuneen

sijaan valitaan uusijäsen toimikauden loppuajaksi.

Johtokunnan kokouksessa on varajäsenellä puhevalta, mutta äänivalta hänellä on vain mikäli

johtokunta ei muuten ole täysilukuinen.

13 § johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla vähintään kuusi jäsentä ja heistä

ainakin viisi on varsinaisia jäseniä.

14 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tulee johtaa Seuran toimintaa sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. Sen tulee

muun muassa hoitaa Seuran ja sen rahastojen taloutta ja omaisuutta, kutsua koolle Seuran kokoukset ja

valmistella niissä käsiteltävät asiat, päättää käytettävissään olevan määrärahan puitteissa avustusten,

stipendien ja palkintojen jakamisesta sekä valita Seuran toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja

palkkionsa sekä valvoa heidän toimintaansa.

15 § Toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

Hallintotehtävien hoitamista varten Seuralle valitaan senjäsenistä vuodeksi kerrallaan sihteeri,

taloudenhoitaja ja kerhomestari. Erityistehtäviä varten voidaan tarvittaessa valita muitakin

toimihenkilöitä tai asettaa työryhmiä.

Ellei johtokunta ole toisin määrännyt, on

- sihteerin tehtävänä laatia tarvittavat kokouspöytäkirjat, pitää jäsenluetteloa, valmistaa ehdotus

toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihto ja arkisto sekä huolehtia tarvittavien ilmoitusten

laatimisesta ja julkaisemisesta tai lähettämisestä,

- taloudenhoitajan tehtävänä hoitaa Seuran ja sen rahastojen varoja, pitää huolta tulojen kantamisesta ja

maksujen suorittamisesta, hoitaa kirjanpito, tehdä johtokunnalle esitykset varojen sijoittamisesta,

valmistaa ehdotukset talousarvioksi ja tilinpäätöksiksi ynnä antaa johtokunnalle tarpeelliset tiedot

Seuran ja sen rahastojen tilasta, sekä

- kerhomestarin tehtävänä huolehtia Seuran eri tapahtumien ja johtokunnan kokousten järjestelyistä.

V Rahastot

16 § Rahastosääntö

Seuran hallinnassa olevien rahastojen varoja hoidetaan ja käytetään niille erikseen vahvistettavan

rahastosäännön mukaisesti erillään Seuran varoista

Rahastosääntö vahvistetaan ja sitä muutetaan Seuran kokouksen päätöksin noudattaen samaa

menettelyä kuin Seuran sääntöjä muutettaessa.

Rahastosääntö ei saa olla ristiriidassa lain tai Seuran sääntöjen kanssa.

17 § Varojen sijoittaminen

Rahastojen varat sijoitetaan tuloa tuottavasti ja turvaavasti sekä siten, että kunkin rahaston osuus

rahastojen yhteisistä sijoituksista ja tuotoista on killanpidollisesti määriteltävissä.

VI Erityisiä määräyksiä

18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

19 § Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa kokouksessa, joilla

tulee olla ainakin kuukauden väliaika ja joista ainakin toinen on Seuran varsinainen kokous. Päätöksen

pätevyyden edellytyksenä on lisäksi, ellei laissa ole toisin säädetty, että sen kannalla on ollut vähintään

kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos tehdään päätös Seuran purkamisesta, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Viipurin Taloudelliselle

Korkeakouluseuralle tai, jos sitä ei silloin ole, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle Seuran

tarkoitusperiä edistäväksi rahastoksi. Seuran hallinnassa olleiden rahastojen varat luovutetaan samalle

yhteisölle hoidettavaksi ja käytettäviksi rahastosäännön mukaisesti.