Säännöt

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus Ry:n säännöt

I Yleisiä määräyksiä


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä Seura.

Seura on perustettu Viipurissa 13.1.1891.

Seuran nykyinen kotipaikka on Helsinki.


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on yhteenliittää karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä, elvyttää ja kehittää karjalaista kauppaa, teollisuutta ja muuta liike-elämää sekä tukea karjalaista kulttuuritoimintaa.

Tarkoitustaan Seura toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kokouksia, retkeilyjä tai muita toiminnallisia tapahtumia sekä tukemalla taloudellisesti Seuran tarkoitusperiä edistäviä toimintoja, muun muassa opiskelua, työskentelyä, tutkimusta tai julkaisutoimintaa. Seura voi myös ylläpitää kerhoravintolaa.


3 § Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.


II Jäsenet


4 § jäseneksi liittyminen

Seuran jäseneksi voi pyynnöstään päästä jokainen Seuran tarkoituksen ja toimintamuodot hyväksyvä miespuolinen Suomen kansalainen, jota kaksi Seuran jäsentä suosittelee johtokunnalle ja jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi.


5 § jäsenen maksuvelvollisuus

Seuran jäseneksi liittyvän tulee suorittaa Seuralle liittymismaksu, jos sellainen on päätetty liittymisvuotena periä.

Jäsen suorittaa Seuralle valintansa mukaan joko vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.

Jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta, voi johtokunta katsoa eronneeksi Seurasta.


6 § Arvonimet

Seura voi antaa jäsenelleen tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta toiminnasta Seuran tarkoitusperien hyväksi kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan arvon. Sellaisen arvonimen saanut on vapaa vuotuisenjäsenmaksun suorittamisesta.


III Kokoukset


7 § Eri kokouslajit

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuussa.

Tarvittavat ylimääräiset kokoukset ja kuukausikokoukset sekä Seuran toimintaan kuuluvat muut tapahtumat pidetään Seuran tai johtokunnan päättäminä ajankohtina.


8 § Kokouskutsut

Seuran varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille johtokunnan määräämässä sanomalehdessä tai heimolehdessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai lähettämällä heille siitä yhtä aikaisin postitse kirjallinen ilmoitus.

Ylimääräiseen kokoukseen ja kuukausikokoukseen jäsenet kutsutaan heille viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta postitse lähetettävillä kirjallisilla ilmoituksilla.

Kokouskutsu lähetetään jäsenelle siihen osoitteeseen, jonka hän on tiedonantojen lähettämistä varten johtokunnalle ilmoittanut.


9 § Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,

– esitetään Seuran tilit edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto,

– esitetään Seuran hallinnassa olevien rahastojen tilit edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto,

– päätetään Seuran ja sen rahastojen tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tilivelvollisten vastuuvapaudesta, ja

– käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.


10 § Syyskokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sen erovuorossa olevien jäsenten tai kesken toimikautensa tehtävästään luopuneiden jäsenten sijaan,

– valitaan johtokunnan varajäsenet,

– valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin,

– päätetään tilintarkastajien palkkion määrästä,

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä,

– määrätään seuraavan toimintakauden aikana perittävien liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus sekä maksujen kantoaika,

– päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä Seuran ja sen rahastojen varoista avustuksina, stipendeinä ja palkintoina jaettavien varojen määrästä, sekä käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.


11 § Jäsenen aloiteoikeuden käyttäminen

Jäsenen, joka haluaa saattaa tietyn asian Seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, tulee tehdä sitä koskeva esityksensä kirjallisesti johtokunnalle, kevätkokousta varten sitä edeltävän helmikuun ja syyskokousta varten sitä edeltävän lokakuun aikana.

Esityksestä tulee johtokunnan antaa lausuntonsa kokousta varten ja siitä on mainittava kokouskutsussa, jos asian laatu sitä edellyttää.


IV Johtokunta ja toimihenkilöt


12 § Johtokunta

Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja kolme varajäsentä.

Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolmivuotinen ja varajäsen vuosi. Johtokunta valitsee varsinaisista jäsenistään vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Kesken toimikautensa tehtävät luopuneen sijaan valitaan uusijäsen toimikauden loppuajaksi.

Johtokunnan kokouksessa on varajäsenellä puhevalta, mutta äänivalta hänellä on vain mikäli johtokunta ei muuten ole täysilukuinen.


13 § johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla vähintään kuusi jäsentä ja heistä ainakin viisi on varsinaisia jäseniä.


14 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tulee johtaa Seuran toimintaa sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. Sen tulee muun muassa hoitaa Seuran ja sen rahastojen taloutta ja omaisuutta, kutsua koolle Seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, päättää käytettävissään olevan määrärahan puitteissa avustusten, stipendien ja palkintojen jakamisesta sekä valita Seuran toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja palkkionsa sekä valvoa heidän toimintaansa.


15 § Toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

Hallintotehtävien hoitamista varten Seuralle valitaan senjäsenistä vuodeksi kerrallaan sihteeri, taloudenhoitaja ja kerhomestari. Erityistehtäviä varten voidaan tarvittaessa valita muitakin toimihenkilöitä tai asettaa työryhmiä.

Ellei johtokunta ole toisin määrännyt, on

– sihteerin tehtävänä laatia tarvittavat kokouspöytäkirjat, pitää jäsenluetteloa, valmistaa ehdotus toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihto ja arkisto sekä huolehtia tarvittavien ilmoitusten laatimisesta ja julkaisemisesta tai lähettämisestä,

– taloudenhoitajan tehtävänä hoitaa Seuran ja sen rahastojen varoja, pitää huolta tulojen kantamisesta ja maksujen suorittamisesta, hoitaa kirjanpito, tehdä johtokunnalle esitykset varojen sijoittamisesta, valmistaa ehdotukset talousarvioksi ja tilinpäätöksiksi ynnä antaa johtokunnalle tarpeelliset tiedot Seuran ja sen rahastojen tilasta, sekä

– kerhomestarin tehtävänä huolehtia Seuran eri tapahtumien ja johtokunnan kokousten järjestelyistä.


V Rahastot


16 § Rahastosääntö

Seuran hallinnassa olevien rahastojen varoja hoidetaan ja käytetään niille erikseen vahvistettavan rahastosäännön mukaisesti erillään Seuran varoista

Rahastosääntö vahvistetaan ja sitä muutetaan Seuran kokouksen päätöksin noudattaen samaa menettelyä kuin Seuran sääntöjä muutettaessa.

Rahastosääntö ei saa olla ristiriidassa lain tai Seuran sääntöjen kanssa.


17 § Varojen sijoittaminen

Rahastojen varat sijoitetaan tuloa tuottavasti ja turvaavasti sekä siten, että kunkin rahaston osuus rahastojen yhteisistä sijoituksista ja tuotoista on killanpidollisesti määriteltävissä.


VI Erityisiä määräyksiä


18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


19 § Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa kokouksessa, joilla tulee olla ainakin kuukauden väliaika ja joista ainakin toinen on Seuran varsinainen kokous. Päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi, ellei laissa ole toisin säädetty, että sen kannalla on ollut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.


Jos tehdään päätös Seuran purkamisesta, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Viipurin Taloudelliselle Korkeakouluseuralle tai, jos sitä ei silloin ole, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle Seuran tarkoitusperiä edistäväksi rahastoksi. Seuran hallinnassa olleiden rahastojen varat luovutetaan samalle yhteisölle hoidettavaksi ja käytettäviksi rahastosäännön mukaisesti.